Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

EVPoint Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Гарантирането на правото на защита при обработка на личните Ви данни е основен ангажимент на „"И ВИ ПОЙНТ" ООД и ние се ангажираме да предприемаме всички необходими мерки, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и националното законодателство на Република България.

Настоящата политика за поверителност се отнася до всички физически лица - потребители/клиенти/представители на контрагенти на „"И ВИ ПОЙНТ" ООД, които желаят да използват или използват услугите на Оператора.

Данни на оператора

Наименование:                   „"И ВИ ПОЙНТ" ООД” ООД

ЕИК:                                      205391875

Адрес:                   ул. Тинтява 15-17, 1113 София, България

Телефон:               +359 889 599 207

E-mail:                   info@evpoint.bg

 

„"И ВИ ПОЙНТ" ООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството полага всички необходими грижи за това Вашите лични данни да бъдат обработвани съобразно правната рамка за защита на личните данни в Република България и Европейския съюз. Въвели сме и прилагаме необходимите технически и организационни мерки, за да не се допуска нерегламентиран достъп, загуба или непозволено използване на Вашите лични данни.

Информация и обновяване на Политиката за поверителност

С настоящата политика може да се запознаете на нашите уеб сайтове: www.evpoint.bg и app.evpoint.bg, както и на място в офиса на дружеството: ул. Тинтява 15-17, 1113 София, България

С цел законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните въвеждаме настоящата политика, която описва какъв вид лични данни обработваме, с каква цел, за какъв срок, на кого ще ги предоставяме, какви мерки сме предприели, за да ги защитим, както и какви права имате Вие като субекти на лични данни.

Тази политика описва как дружеството получава, обработва, предава, защитава и съхранява информация, която може да Ви идентифицира (лични данни), когато Вие взаимодействате с нас във връзка с предоставяни от “"И ВИ ПОЙНТ" ООД” ООД услуги, включително чрез сайтовете www.evpoint.bg, app.evpoint.bg, както и през мобилните приложения EVPoint..

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Категории лични данни, които може да събираме

Лични данни и координати за връзка

Това са имената, в някои случаи адрес и други координати за връзка с потребителя.

Данни за плащания

Информация за платежните средства (но не пълни данни, а само за вида на платежните средства), история на плащанията.

Данни за използваните услуги

Време и времетраене на ползваните услуги, потребление, място на ползване на услугите.

Локация

Единствено в контекста на използваните услуги и местоположението на зарядната инфраструктура, която е използвана. Локацията на потребителя не се следи и не бива записвана.

Съобщения до "И ВИ ПОЙНТ" ООД

Съобщения от потребителя за неизправности, проблеми или коментари във връзка с използваните услуги.

Данни за поведението

Използвана операционна система, браузър или други данни за устройството, което потребителя използва. Тези данни се събират и използват при възникнал проблем, както и автоматизирано във връзка с подобряване на услугите.

 

Източници на събираните и обработвани лични данни

В общия случай данните биват предоставени от самия потребител в процеса на регистрация или заявяване на дадена услуга.

Данни за поведението на потребителя, потреблението и други данни, свързани с начина, по който потребителят използва услугите и системите на EVPoint се събират по автоматизиран начин и посредством логове на действията.

Трети източници - публични бази данни и регистри, от които е възможно да получим информация за потребителя.

Как използваме потребителските данни

Събираните данни използваме изключително и единствено в контекста на предлаганите от "И ВИ ПОЙНТ" ООД услуги на потребителя, както и за изпълнение на договорните отношения с потребителя. Данните се използват за идентифициране на потребителя, установяване на връзка с потребителя, вземане на мерки при възникнал проблем и/или подобряване на услугите и продуктите на "И ВИ ПОЙНТ" ООД.

Споделяне на данни с трети страни

"И ВИ ПОЙНТ" ООД по правило не споделя лични данни с трети страни, регистрирани извън Европейския Съюз. Анонимизирани данни се споделят с компании (трети страни) предоставящи анализ на данните във връзка с подобряване на услугите и продуктите на "И ВИ ПОЙНТ" ООД.

Данни, необходими за изпълнение на договорните отношения и предоставяне на услугата биват предоставяни на оператори, когато потребителят извършва зареждане на зарядна точка на субоператор. В тези случаи това е ясно индикирано в приложението или уеб платформата.

В предвидените от закона случаи, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, уреждащи отношенията Администратор - Обработващ – ще бъдат предоставени на:

- длъжностните лица на компетентните органи в рамките на техните правомощия (държавни и общински институции, органи на съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение, адвокати, одитори, лицензирани пощенски оператори и лица предоставящи куриерски услуги, застрахователни компании, доставчици, които извършват обработка на плащанията, доставчици на IT услуги ).

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Срок за съхранение на данните

Всякакви хартиени копия на договори и придружаващи ги документи, които съдържат личните Ви данни ще бъдат съхранявани до 10 (десет) години след прекратяване на договорните отношения помежду ни.

Лични данни, събрани при регистрация в платформата EVPoint, ще бъдат пазени в срок докато имате активен акаунт.

Какви са Вашите права?

Като субект на лични данни Вие имате право:

Право на достъп до информация относно:

  • Дали обработваме отнасящи се до Вас лични данни,
  • целите на обработването, за категориите данни, за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
  • предвидения срок, за който ще се съхраняват личните ми данни;

 

Отговор на горепосочените искания можете да получите след като се свържете с „И ВИ ПОЙНТ“ ООД и попълните формата за искане. Дружеството ще предостави поисканата информация в срок до 30 дни.

Ако Вашите лични данни са неправилни, непълни или неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме.

Във всеки един момент можете да оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие

Може да възразите да обработваме Вашите лични данните и като субект на данните Вие имате право да поискате да изтрием свързаните с Вас лични данни, които обработваме, в случаи, че са налице предпоставки за това, такива случаи са: ако е постигна целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, ако това обработване се основава на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и др.

Вие може да поискате да предоставим пряко данните Ви в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат към друг Администратор на лични данни, стига това да е технически осъществимо.

Имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в случай че:

  • оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим коректността им;
  • обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
  • повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани) но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

Като субект на лични данни ако считате, че Вашите лични данни се обработват незаконосъобразно Вие имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, град София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел: 02/91-53-518; www.cpdp.bg

При необходимост от информация относно обработката на личните Ви данни и реализиране на правата Ви, може да се свържете с нас на място: “И ВИ ПОЙНТ” ООД, ул. Тинтява 15-17, 1113 София, България

Как защитаваме Вашите данни?

Предприели сме технически и организационни мерки да защитим Вашите данни срещу унищожаване, загуба, неправомерно използване, промяна, разкриване, неоторизиран достъп. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с развитието на технологиите. Защитаваме Вашите данни като контролираме достъпа на лица до местата, на които съхраняваме документи съдържащи лични данни, съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме алгоритми за криптиран, активна Firewall защита, антивирусна програма, анонимизирани IP адреси. Ние можем да използваме услуги за обработване на плащания чрез лицензирани доставчици. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.